Bộ tài chính tiếng anh là gì

Hỏi Đáp

Bộ Tài chính (tiếng Anh: Ministry of Finance) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính – ngân sách; tập quán; Kế toán viên; kiểm toán giá độc lập; Hóa đơn tiền tệ; tiền bảo hiểm; Hoạt động tài chính và các dịch vụ khác.

bạn đang xem: Bộ tài chính tiếng anh là gì?

Tài chánh

Ý tưởng

Tài chánh Trong tiếng Anh, nó được gọi là: Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính – ngân sách.

(bao gồm: ngân sách nhà nước, các loại thuế, phí, lệ phí, các khoản thu của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài trợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật);

tập quán; Kế toán viên; kiểm toán giá độc lập; Hóa đơn tiền tệ; tiền bảo hiểm; tài chính và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại dự án theo quy định của pháp luật.

Sơ đồ tổ chức

1. Vụ Ngân sách Tổng hợp của Nhà nước.

2. Phòng Đầu tư.

3. Các Bộ Tài chính, Quốc phòng, An ninh và Bộ Tư nhân (Mục một).

4. Phòng Tài vụ Quản trị.

5. Điều hành chính sách thuế.

6. Phòng Tài chính trong các ngân hàng và tổ chức tài chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Bộ phận pháp chế.

9. Phòng tổ chức cán bộ.

10. Phần mô phỏng – tuyên dương.

11. Kiểm tra.

12. Văn phòng.

13. Cục Quản lý tài sản công.

14. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

15. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Xem thêm: Kraken là gì – Quái vật Kraken có thật

16. Vụ Kế toán, Kiểm toán, Quản trị và Giám sát.

17. Phòng Quản lý giá.

18. Cục Tin học và Thống kê tài chính.

19. Phòng Tài chính Doanh nghiệp.

20. Vụ Kế hoạch – Tài chính.

21. Tổng cục Thuế.

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

24- Kho bạc nhà nước.

25. Ủy ban Chứng khoán Chính phủ.

26. Viện Chiến lược và Chính sách Tài khóa.

27. Thời báo Tài chính Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường Cán bộ Tài chính Phúc lợi.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 25 là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Các tổ chức quy định từ mục 26 đến mục 29 là các tổ chức phi thương mại phục vụ hoạt động quản lý nhà nước dưới sự giám sát của Bộ.

Ban ngân sách nhà nước có 5 phòng, ban chính sách thuế có 5 phòng, ban tài chính phi thương mại có 4 phòng, ban đầu tư có 4 phòng, ban tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính có 4 phòng, ban pháp chế có 5 phòng. phòng, ban nhân sự có 5 phòng và phòng hành chính Hợp tác quốc tế có 4 phòng.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại gồm 9 phòng, Cục Quản lý giá 6 phòng, Cục Quản lý công sản 5 phòng, Vụ Quản lý và Kiểm soát bảo hiểm 7 phòng, Vụ Kế toán giám sát, Kiểm toán 5 phòng, Vụ. Tài chính doanh nghiệp có 9 phòng, Cục Tin học và Thống kê tài chính có 8 phòng, Vụ Kế hoạch – Tài chính có 10 phòng, Thanh tra Bộ có 11 phòng, Văn phòng Bộ có 6 phòng.

Xem thêm: Túi mật là gì – sức khỏe của túi mật và ống mật

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Kho bạc Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các tổ chức phi thương mại khác trực thuộc Bộ.

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận