Institutional là gì

Hỏi Đáp

Nghe cách phát âm
Nghe cách phát âm
1 (Anh) /insti “tju: ʃn/ 2 (Mỹ) /insti “tu: ʃn3 doanh 3.1 Tên 3.1.1 Thành lập và thành lập 3.1.2 Mở cửa (hiện thực hóa) 3.1.3 Quyền hạn; Văn phòng 3.1.4 Các tổ chức 3.1.5 (Tôn giáo) Các tổ chức từ thiện và các tổ chức từ thiện 3.1.6 Các viện (trường đại học); Các tổ chức lớn và các tổ chức quan trọng 3.2 Thông thường 3.2.1 Bắt chước các hình thức 3.2.2 Các thực hành nhất quán và không thể phân chia 3.2.3 Những người quen thuộc và nổi tiếng 3.2.4 Các tổ chức quen thuộc và các tổ chức đã biết hiện tại 3.2.5 Các đối tượng gắn liền và không thể tách rời 4 Chuyên ngành 4.1 Toán học và Thông tin 4.1 .1 tổ chức; Khởi công; Bắt đầu 4.2 Xây dựng 4.2.1 Viện 4.3 Kỹ thuật tổng hợp 4.3.1 Tổ chức 4.3.2 Văn phòng 4.3.3 Đơn vị 4.3.4 Trường đại học 4.3.5 Viện nghiên cứu 4.4 Kinh tế 4.4 1. Quy định 4.4.2 Quy định 4.4.3 Cơ quan 4.4.4 Tổ chức 4.4.5 Thể chế 4.4.6 Quy tắc 4.4.7 Quy định 4.4.8 Thành lập tổ chức 4.4.9 Hải quan 4.4.10 Thể chế 4.4.11 Chuẩn bị 5 Từ liên quan 5.1 Từ đồng nghĩa 5.1.1 Tên (Anh) /insti “tju: ʃn/ (chúng tôi)/insti “tu: ʃn/

người đăng kí

Danh từ

Thành lập và thành lập cơ quan mở (điều tra); Các tổ chức chính Các tổ chức chính trị Tổ chức chính trị (tôn giáo) Tổ chức từ thiện, Tổ chức từ thiện Học viện (trường đại học); Đại học Oxford và Cambridge là những học viện nổi tiếng, và Đại học Oxford và Cambridge là những học viện quốc tế được đánh giá cao.

sáo rỗng

Truyền thống hay tập quán của một cộng đồng hay xã hội – hôn nhân ví dụ Truyền thống phong chức là một tập tục bất khả phân ly, phong tục của những người thân quen, những người nổi tiếng, những tổ chức quen thuộc, những tổ chức nổi tiếng, những thứ không thể tách rời, không thể tách rời.

chuyên nghành

Toán học và tin tức

Điều chỉnh; Khởi công; Bắt đầu, bắt đầu một cửa hàng chuyển doanh nghiệp, hướng dẫn nhà máy, lệnh chuyển doanh nghiệp

Xây dựng

học viện

kỹ thuật chung

Các cơ quan, đơn vị, trường đại học và viện nghiên cứu

Economie

Tổ chức trọng tài Tổ chức trọng tài Tổ chức thương mại Tổ chức tài chính Tổ chức cho vay Tổ chức cho vay Tổ chức công Tổ chức công (như trường học và bệnh viện) Tổ chức kiểm toán tối cao Tổ chức kiểm toán tối cao Tổ chức kinh tế Tổ chức tài chính Tổ chức cho vay Tổ chức tài chính phi ngân hàng Tổ chức tài chính phi tài chính Phi tài chính tổ chức tài chính Tổ chức tài chính tư nhân thông thường quy định việc thành lập một tổ chức Tài chính tùy chỉnh thể chế hiện có

Các từ liên quan

đồng nghĩa

Tên của một học viện, hiệp hội, Tị nạn, công việc, phòng khám, trường cao đẳng, Công ty, Nhạc viện, nền tảng, Đồ đạc, cơ sở, Hiệp hội, Bệnh viện, Viện, Tổ chức, trại trẻ mồ côi, trường học, hội thảo, trường tôn giáo, xã hội, hệ thống, trường đại học, Hiến pháp, thành lập tổ chức, giáo dục, bắt đầu

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận